Szeged - Apai elismerő nyilatkozat

Rendezetlen családi jogállású születendő, vagy megszületett gyermekre személyesen tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat apai jogállást keletkeztet. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat a gyermek családi jogállásának rendezésére szolgál, ennek hiányában az apaság vélelme nem jön létre.

Kulcsszavak: anyakönyv, apaság, nyilatkozat, elismerés, elismerő

Kizárólag az érintettek személyesen (meghatalmazott útján nem intézhető):

•         az anya (vagy a gyermek más törvényes képviselője);

•         a gyermeket elismerni szándékozó férfi;

•         a 14. életévét betöltött gyermek.

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és - ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte - a gyermeknek a hozzájárulása. Ha az anya a gyermek törvényes képviselője, a hozzájárulást e minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel. Ha az anya vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.

Személyes nyilatkozattétel, melyről jegyzőkönyv készül (közjegyző előtt tett nyilatkozatot közjegyzői okiratba kell foglalni). Apai elismerő nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető, és aláírását követően nem vonható vissza.

Az apai elismerő nyilatkozat azonnali hatályú. Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá.

 

•       szülők személyazonosításra alkalmas érvényes okmánya  (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél), valamint személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány)

•       az anya elvált családi állapota esetén: az utolsó házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet vagy a házasság felbontását megjegyzésként tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonata

•       az anya özvegy családi állapot esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonata

•       születendő gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat esetén szakorvos által kiállított igazolás, mely tartalmazza a fogantatás vélelmezett időpontját és a szülés várható időpontját,

•       megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Az eljárás illetékmentes.

Apai elismerő nyilatkozat tehető anyakönyvvezető, bíróság, gyámhatóság, hivatásos konzuli tisztviselő vagy közjegyző előtt.

Szegeden: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoportjánál (6724 Szeged, Huszár u. 1.).

Szakmai felügyeleti szerv: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per kezdeményezhető

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat fennálló házasságból származó születendő, vagy megszületett gyermekre is tehető, amennyiben bíróság megdöntötte a férj apaságát.

Reprodukciós eljárásból származó gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat nem tehető, a gyermek születésének anyakönyveztetéséhez a reprodukciós eljárást lefolytató intézmény által kiállított igazolás, valamint a gyermek születési családi nevéről anyakönyvvezető előtt tett nyilatkozat csatolandó.

•       Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

•       Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

•       A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény

•       Az illetékekről szóló 1999. évi CXIII. törvény

•       Az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény

Szeged Település