CSURGÓ-KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSA

A 2017. évi I. törvény 39. §-a értelmében a keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani.

Kulcsszavak: kereset bíróság

A keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervhez, az illetékes Törvényszéknek címezve kell eljuttatni. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek az E-Önkormányzati Portálon publikált nyomtatványon keresztül nyújthatják be. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleink postai úton is benyújthatják beadványukat.

A keresetlevél benyújtására az jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti (2017. évi I. törvény 17. §). 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott döntés bírósági felülvizsgálata iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot a bírósággal.

A keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervhez, az illetékes Törvényszéknek címezve kell eljuttatni. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek az E-Önkormányzati Portálon publikált nyomtatványon keresztül nyújthatják be. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleink postai úton is benyújthatják beadványukat.

A keresetlevél tartalmazza

a)    az eljáró bíróság megjelölését,

b)    a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve - ha ilyennel rendelkezik - egyéb elérhetőségét,

c)    az alperes nevét, székhelyét és perbeli állását, továbbá - ha ismert - képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét,

d)    a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas, illetve ahhoz szükséges adatot,

e)    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

f)    a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával és

g)    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

A legalább öt személy által közösen benyújtott keresetlevélnek tartalmaznia kell a kérelmezők együttes képviseletét ellátó személy meghatalmazását.

Ha a közigazgatási szerv a keresetlevél felterjesztésére, illetve továbbítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget vagy az nem teszi meg a felterjesztés tekintetében megkívánt nyilatkozatot, a bíróság – pénzbírság kiszabása mellett – kötelezi a közigazgatási szervet az ügy iratainak felterjesztésére, illetve továbbítására.

A keresetlevél formanyomtatványa a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet 1 melléklete.

 A kérelem elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Űrlap megnevezése: ŰRLAP KÖZIGAZGATÁSI SZERV HATÁROZATÁNAK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSÁHOZ

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,

b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve

c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A közigazgatási perek főszabályként illetékfeljegyzési jog hatálya alá esnek, de a fizetési kötelezettség az egyedi ügy függvényében ítélendő meg.

Csurgó Település