Mezőgazdasági öntözési célú kutak hatósági ügyintézése (Nemzeti Földügyi Központ - NFK)

Mezőgazdasági öntözési célú kutak hatósági ügyintézése, melybe beletartozik a vízjogi engedélyezési eljárás, valamint a bejelentéssel történő jóváhagyás is.

Kulcsszavak: "vízjogi engedélyezés", "bejelentéssel történő engedélyezési eljárás", "mezőgazdasági öntözési célú kút", "Nemzeti Földügyi Központ", "NFK"

A vízügyi hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül

a) a létesítő, bejelentő,

b) ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vizeket, medret vagy vízilétesítményt érint, a működési területével érintett vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság),

c) az érintett mezőgazdasági vízszolgáltató,

d) termőföld érintettsége esetén a termőföld földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználója,

e) vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték,

f) az üzemeltető.

Ügyfél a kérelmét elektronikus úton (E-papír), nyújthatja be a hatósághoz melyhez csatolnia kell a jogszabályokban előírt mellékleteket.

Eljárás megszüntetése, terv- és adatszolgáltatásra kötelezés, eljárási bírság kiszabása.

Az ügyintézési határidőre az Ákr. szabályai irányadók.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalom, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti tartalom

A vízügyi hatóság által lefolytatott egyes közigazgatási eljárásokért (ideértve a szakhatósági eljárásokat, az igazgatási jellegű szolgáltatásokat, továbbá a bejelentéseket) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása.

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (2a) pontja határozza meg

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül az illetékes törvényszéknél.

https://nfk.gov.hu/mezogazdasagi_kutak_hatosagi_osztalya

1995. évi LVII.tv.

72/1996.(V.22.) Korm. rendelet

147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

NFK