Az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos hiánypótlás teljesítése - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A közigazgatási hatósági ügyben keletkezett eljárási illeték meg nem fizetése esetén az ügyfelet fel kell szólítani hiánypótlás keretében az illeték megfizetésére.

Kulcsszavak: illeték, felhívás, figyelmeztetés, eljárási illeték, közigazgatás, nav, nemzeti adó- és vámhivatal, közigazgatási eljárás, eljárás, illetékfizetés, kötelezettség,

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri. Az egyes közigazgatási hatósági eljárások külön illetéke tekintetében a törvény eltérően rendelkezhet.

Ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság – elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően – 8 napon belül felhívja az ügyfelet a kérelemhez kapcsolódó ügyszám és a fizetendő illeték összegének megjelölésével az illeték megfizetésére.

Ezzel egyidejűleg figyelmezteti arra, hogy amennyiben az illeték megfizetését elmulasztja és a hatóság az eljárást az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására tekintettel végzéssel nem szüntette meg, az ügyfélnek mulasztási bírságot is meg kell fizetnie.

Ha az ügyfél az illeték megfizetésének mellőzését kérte, a hatóság döntéséig felhívásnak nincs helye.

Ha az ügyfél az eljárási illetéket a felhívás kézhezvételét megelőzően nem fizette meg, a felhívásban megjelölt illetéket a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással, illetve – ha a megfizetni elmulasztott illeték lerovására illetékbélyegben is lehetőség lett volna, választása szerint – zárt borítékban feladott válaszbeadványon illetékbélyegben történő lerovással fizeti meg.

A figyelmeztetés megtörténtét, illetve a felhívás elküldését az iraton fel kell jegyezni vagy a jelen levő ügyféllel igazoltatni kell.

Ha az ügyfél legkésőbb az illeték megfizetésére vonatkozó felhívás közlését követő 8 napon belül illetékfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és az eljáró hatóság az eljárást nem szüntette meg vagy a kérelmet nem utasította el érdemi vizsgálat nélkül, az illetékhiányról leletet kell készíteni.

A lelet alapján az illetéket, a felhívás költségét és a mulasztási bírságot az illetékes állami adóhatóság írja elő.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az a törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

A késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 

Az ügyfél legkésőbb az illeték megfizetésére vonatkozó felhívás közlését követő 8 napon belül köteles eleget tenni.

Az eljárási illeték mértéke eltérő lehet az egyes közigazgatási hatósági ügyek esetén.

Az eljáró szerv eltérő lehet az egyes közigazgatási hatósági ügyek esetén, azonban az illetékhiányról készített lelet alapján már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) jár el.

A felettes szerv eltérő lehet az egyes közigazgatási hatósági ügyek esetén (az eljáró szervtől függően). Az illetékhiányról készített lelet alapján a NAV előtti eljárás során a határidőben benyújtott fellebbezés alapján indult eljárásban a NAV Fellebbviteli Igazgatósága jár el, míg felügyeletét az adópolitikáért felelős miniszter látja el, a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) útján.

Az illetékek mértékére vonatkozóan tájékoztatás ide kattintva érhető el.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

NAV