CSOK- Családok Otthonteremtési Kedvezménye - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Az ügyleírás az új lakás vásárlására és építésére, valamint a használt lakás vásárlásárára, bővítésére terjed ki.

Kulcsszavak: CSOK, lakástámogatás, családi otthonteremtési kedvezmény, család, támogatás, lakás, lakásvásárlás, gyermek, gyerek

Az igénylés feltételei:

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

A családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, aki után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt.

A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez.

Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni.

A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

Amennyiben a vállalt feltételek, kötelezettségek nem vagy csak részben  valósulnak meg, a jogszabályban hozzárendelt visszafizetési kötelezettség áll fenn; ez lehet a CSOK összege késedelmi kamattal vagy bizonyos időszakra késedelmi kamat fizetése. A szerződés minden esetben tartalmazza a vállalt kötelezettségeket és a hozzárendelt szankciót is.

Lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt be kell mutatni.

A CSOK folyósítását, bővítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül be kell mutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy bővített lakás mindazon személyek lakóhelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt.

A kérelem legfontosabb mellékletei:

Az alábbiakról teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges nyilatkozni (tehát már nem kell külön okiratokat beszerezni ezen tények igazolására):

Az eljárás illeték- és díjmentes.

A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Magyar Államkincstár nyújtja a hitelintézet e rendelet szerinti közreműködésével.

A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását, valamint a központi költségvetéssel való elszámolást a hitelintézet végzi.

A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

Pénzügyminisztérium

Méltányossági kérelem:

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, a tartozása kapcsán méltányossági eljárást kezdeményezhet a következők szerint: 

 A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

A Pénzügyminisztérium 2020.01.01-től érvényes tájékoztatói

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

NISZ ZRT.