52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján. Engedélyt a R.  1. §  11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra.

A kérelem a R.  6. melléklete szerinti űrlapon, az előírt mellékletekkel  nyújtandó be.

A R. 7. mell. szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra, az engedélyről - eltérő rendelkezés hiányában - többszöri részszállítás is bonyolítható. Az ügyintézési határidő: 25 nap.

">

Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem

Egyes pirotechnikai termékeknek az EU-n és EGT-n kívüli országok viszonylatában kiviteli, behozatali - vámhatárt átlépő, harmadik országok viszonylatában történő – szállítására Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály engedélye szükséges az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján. Engedélyt a R.  1. §  11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra.

A kérelem a R.  6. melléklete szerinti űrlapon, az előírt mellékletekkel  nyújtandó be.

A R. 7. mell. szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra, az engedélyről - eltérő rendelkezés hiányában - többszöri részszállítás is bonyolítható. Az ügyintézési határidő: 25 nap.

Kulcsszavak: Pirotechnikai termék behozatala, kivitele; tűzijátékok behozatala, kivitele; 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet.

A 52/2012.(III.28.) Korm.rendeletben (R.) meghatározott tűzijátékoknak és más pirotechnikai termékeknek a vámhatárt átlépő – harmadik országok viszonylatában történő - szállításához szükséges kiviteli, behozatali engedélyt a R. 1. § 11. pontja szerinti vállalkozás kaphat.

Az engedélykérelmet az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

A 52/2012.(III.28.) Korm.rendeletben szereplő pirotechnikai termékek vámhatárt átlépő kiviteli, behozatali szállításához, a vámkezeléshez kiviteli / behozatali engedély szükséges.  

Az engedéllyel összefüggő klf. mulasztásos esetekben az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 15. § alapján a vállalkozás bírsággal sújtandó.

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 406. § alapján: aki árut a behozatalához vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország területére behoz, vagy onnan kivisz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő 25 nap - a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követő naptól számítva.  Az ügyintézési időbe beleszámít a szakhatósági állásfoglalás és az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének az ideje.

Az Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Az engedély legfeljebb 12 hónapig érvényes.  

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

A kitöltött kérelem űrlap  az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. melléklete szerint.

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

Adatok/ mellékletek:

A termékek megnevezését, mennyiségét és a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII. 24.) Korm.rendeletnek megfelelő pirotechnikai osztályok szerinti besorolását tartalmazó termékspecifikációs lista;

Vezetői nyilatkozat az áru rendeltetéséről; 

Nyilatkozat a kapcsolódó magyarországi tevékenységre (pl. forgalmazás, feldolgozás, felhasználás, tárolás, gyártás, szállítás), más jogszabály által előírt hatósági engedély/ek meglétéről, adott esetben, illetve kivitel esetén ezen engedélyek  másolata;

Nyilatkozat  arról, hogy az áruk kivitelét, behozatalát a R. és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint fogják végezni, arról, hogy az áru nem tartozik a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017.(VI.16.) Korm. rendelet  hatálya alá.

Kivitelnél - itt nincs előzetes kiviteli tevékenységi engedély engedélyezés - csatolni kell  a pirotechnikai tevékenységi (forgalmazás, gyártás, tárolás  stb.) engedélyek  másolatát.

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik.  

Behozatal: 15.000 Ft.   A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes.

A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft.                

A fizetés módja:

készpénz-átutalási megbízás útján (postai csekk a Magyar Államkincstár (MÁK) Eljárási illetékbevételi számlája javára), a kérelemhez csatolni kell az illeték befizetéséről az eredeti feladóvevényt;

vagy

- banki átutalás útján, a MÁK által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú központosított eljárási illetékbevételi számla javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Illeték”, "BFKH", az eljárás (pirotechnikai eszközök behozatali engedélyezése) és az ügyfél (vállalkozás) megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez mellékelve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot;

vagy

- a technikai feltételek fennállása esetén internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Egy kérelmen csak egy nyolcjegyű KN kód, továbbá csak egy szerződő és egy származási/rendeltetési ország jelölhető meg.

Az engedély - az eljárás eredménye - papír alapon 2 példányban (kérelmezői és vámpéldány) kerül kiadásra az ügyfél részére.

Az engedély vámpéldánya az áru vámkezeléséhez szolgáló dokumentum. 

Az engedély – eltérő rendelkezés hiányában – többszöri szállításra is felhasználható az engedélyezett érvényességen belül.              

A kiviteli, behozatali szállítási engedélykérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

Behozatali és reexport szállÍtás esetén előzetesen a BFKH KHENF behozatali és reexport tevékenységi engedélye is szükséges.

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok     -   papír alapú 

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

Az elektronikus kérelem előzetes hatósági (BFKH KHENF) regisztrációt követően fogadható be: 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet                                                                                                                      

a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011.(VIII. 24.) Korm.rendelet  2. - 4. §, 81. - 109. § 

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény   18/A. - 18/B. § 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény                                                                                                             

BFKH KHENF