MISKOLC – Munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulási kérelem

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közútkezelő a közút állagának védelme, a forgalom biztonsága érdekében feltételeket írhat elő.

A munkakezdési hozzájárulást a Jegyző adja ki, az előkészítő feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Osztálya látja el.

Kulcsszavak: MISKOLC – Munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulási kérelem

Munkakezdési hozzájárulást a közmű-tulajdonos vagy -szolgáltató, építtető, beruházó, valamint az építtető, beruházó meghatalmazottja kérelmezheti.

Közmű-létesítmények vonatkozásában kiadott munkakezdési hozzájárulás esetén a hozzájárulás jogosultja kizárólag a közmű-tulajdonos vagy szolgáltató lehet.

Gazdálkodó szervezetek csak elektronikus ügyintézés keretében nyújthatják be kérelmüket, a Benyújtandó dokumentumok fejezetben megadott elérhetőségről letölthető űrlap segítségével.

Az elektronikus felületen a kérelem kötelezően benyújtandó mellékletei is feltölthetők.

Helyi közútnak munkakezdési hozzájárulás hiányában történő nem közlekedési célú igénybevétele esetén, a közútkezelő, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. útellenőri szolgálata és a Miskolci Önkormányzati Rendészet jogosultak a munkavégzés azonnali leállítására.

Ugyancsak foganatosítható ezen intézkedés abban az esetben, amennyiben a munkavégzés nem a munkakezdési hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően történik (különös tekintettel az ideiglenes forgalomszabályozásra). Ez esetben – a közúti forgalom veszélyeztetése mértékének függvényében – a közútkezelő vagy útellenőr figyelmeztet, a szabálytalan magatartás megszüntetésére felhív, illetőleg büntető, szabálysértési feljelentést tesz vagy közlekedési hatósági eljárást kezdeményez.

A közúton hozzájárulás hiányában munkát végző vagy a munkakezdési hozzájárulás jogosultja részére mindaddig nem adható ki további munkakezdési hozzájárulás, amíg az intézkedésre jogosult által meghatározottaknak eleget nem tesz.

Munkakezdési hozzájárulási kérelmet a munkavégzést legalább 15 nappal megelőzően kell benyújtani (ügyintézési határidő). Az ügyintézési határidő a kérelemnek a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Osztályához történő megérkezését követő napon kezdődik. Amennyiben a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a Polgármesteri Hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az ügyintézési határidőn túl benyújtott kérelem esetén, a közútkezelő a munkakezdést a kérelmező által feltüntetett (tervezett) időponttól későbbi időpontban határozza meg. A késedelemből eredő károkért a közútkezelőt felelősség nem terheli. 

Az E-önkormányzat Portál felületéről a Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                                                    Ágazat                                                          Ügytípus

Munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulási kérelem        Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek           Kérelem

       

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A csatolandó dokumentumok listáját a "kapcsolódó nyomtatványok" rész tartalmazza.

A hozzájárulás kiadása illetékmentes, azonban a közút nem közlekedési célú igénybevételéért a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott díjat kell fizetni. A díj a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi közutak kezelésének, valamint felbontásának és helyreállításának szakmai szabályairól szóló 48/2021. (XII. 21.) rendeletének 2. melléklete alapján kerül meghatározásra.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Műszaki Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/347-807

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A kérelmező a hozzájárulásban megállapított feltételekkel szemben – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (2) bekezdése alapján – a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztályához (utugy.miskolc@borsod.gov.hu.) fordulhat.

Az űrlap kitöltésére vonatkozó információ:

A kérelem elbírálásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

Amennyiben a közútkezelői hozzájárulásban előírásra került, úgy be kell nyújtani továbbá

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi közutak kezelésének, valamint felbontásának s helyreállításának szakmai szabályairól

Miskolc Település