Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által kezelt közérdekű adatok egyedi igénylése és teljesítése

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kezelésében lévő közérdekű adatokat bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Kulcsszavak: közérdekű adat

Bárki

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt a megfelelő csatornán be kell nyújtania.

Az NBSZ a közérdekű adatok megismerése iránti igénynek a tudomására jutását (igény iktatását) követő legfeljebb 15 napon belül eleget tesz.

Ha az igénylő az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről másolatot kíván kérni, valamint az adatigény teljesítése a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az NBSZ személyi és dologi költséget állapíthat meg.

A költségtérítés megállapításánál az Infotv. 29. § (5) bekezdésében felsorolt költségelemek vehetők figyelembe, a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016 (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Az Nbtv. 48. § (1) bekezdése értelmében az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) főigazgatója az NBSZ által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló igényt – nemzetbiztonsági érdekből vagy mások jogainak védelme érdekében – megtagadhatja.

Az igénylés teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól, illetve a jogorvoslati lehetőségekről az NBSZ 15 napon belül tájékoztatást küld az igénylőnek az általa megjelölt formában (elektronikus úton vagy papír alapon).

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) az igénylőktől érkező közérdekű adatokra vonatkozó megismerési igényeket nyilvántartja, az igényekről, az elbírálásuk módjáról, illetve elutasítás esetén annak indokairól minden év január 31. napjáig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) elnökét.

AZ NBSZ az igényeket és a keletkezett iratokat 1 évig, illetve a NAIH tájékoztatásáig őrzi, ezt követően az elektronikus formában kezelt igény törlésre kerül, az iktatott iratokat a kijelölt szakterület az NBSZ irattári tervében megjelölt határideig őrzi.

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

NBSZ