Közérdekű adatigénylés (NVI)

Közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtása.

Kulcsszavak: adatigénylés, közérdekű

Minden magyar állampolgár.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be a Nemzeti Választási Irodához.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen a Nemzeti Választási Irodában (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) hivatali munkaidőben, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16.30-ig, pénteken 8-14 óráig az adatvédelmi tisztviselőnek.

A Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi tisztviselője: dr. Kéki Edina.

2. Írásban a Nemzeti Választási Iroda postai címén: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

3. Elektronikusan az adat@nvi.hu címen.

Jelen ügy intézésére az ePapír szolgáltatáson keresztül is van lehetőség.

A Nemzeti Választási Iroda a kezelésében lévő közérdekű adat iránti igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 15 napon belül tesz eleget. A választás kitűzése és a választás eredményének jogerőre emelkedése közötti időszakban (a továbbiakban: választási időszak) a közérdekű adatok megismerése iránti igénynek haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül teszünk eleget. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, felhívjuk az igénylőt az igény pontosítására. (Ennek időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe.)

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében keresettel élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül lehet megindítani.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is fordulhat. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt.

NVI