MISKOLC - Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló törvény szabályaival összhangban, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének helyi iparűzési adóról szóló rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szerint adóköteles a Miskolc Megyei Jogú Város illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Kulcsszavak: MISKOLC - Helyi iparűzési adó

Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az adókötelezettségét a vállalkozás önadózás útján teljesíti, tehát a vonatkozó jogszabályok alapján az adót önállóan állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. A székhely és a telephely meghatározása során a helyi adókról szóló törvény rendelkezéseiből kell kiindulni. Amennyiben a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját meg kell osztania.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a helyi iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványokat joghatás kiváltására alkalmas módon, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják a nyomtatványokat.

Az önkormányzati adóhatóság, a hatáskörébe tartozó adókra, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változás-bejelentési) nyomtatványait.

Az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany a bevallási kötelezettségét, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén, papíralapon is – teljesítheti.

Az adóhatóság a kötelezettségek megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adózónak a helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig kell bevallását teljesítenie.

Soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett az adózó valamennyi adójáról a bevallással még le nem fedett időszakról, ha az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy e tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetőleg a közjegyző közjegyzői szolgálatát szünetelteti, illetve ha az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, a közjegyző tevékenyégének szüneteltetése során a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik.

A soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról jellemzően a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA alany) az önkormányzati adóhatósághoz az adóalap egyszerűsített tételes módon történő megállapításának választását, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem kívánja egyszerűsített tételes módon megállapítani.

Az egyszerűsített tételes adózási mód szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt.

Az adózó a helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg. 

Az adózó a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Ha a kisadózó vállalkozás az egyszerűsített tételes adózási mód szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben

a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek a nyomtatványokat joghatás kiváltására alkalmas módon az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével tehetik meg.

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

Az adózók a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesíthetik.

 

A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok ezen a linken érhetőek el.

 

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változás-bejelentési) nyomtatványokat.

 

Az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az adóbevallási kötelezettségét, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon kizárólag egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén, papíralapon teljesítheti.

 

A Pénzügyminisztérium honlapján az alábbiakban érhetőek el a nyomtatványok.

Helyi iparűzési adó célirányos felhasználási javaslat az alábbi nyomtatványon tehető:

HIPA felhasználási javaslat ÁNYK űrlap

2019.05.02.

341 Kb (JAR)

A nyomtatvány használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).

Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

 

Az E-önkormányzat Portál felületéről a Helyi iparűzési adó ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                 Ágazat                          Ügytípus

Bejelentkezés, változás-bejelentés                       Adóügy            Általános adónyomtatványok

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről    Adóügy            Általános adónyomtatványok

Iparűzési adó előleg módosítási kérelem              Adóügy                   Helyi iparűzési adó

Bevallás ideiglenes helyi iparűzési adó                 Adóügy                   Helyi iparűzési adó

tevékenységről

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Az adózó a helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg. 

Az adózó a megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Ha a kisadózó vállalkozás az egyszerűsített tételes adózási mód szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben

a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

Az eljárás díj, illeték és költségmentes.

A fizetési kötelezettséget az önkormányzat 10700086-42689106-52100008 számú iparűzési beszedési alszámlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell teljesíteni.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-700, (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha a törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

 

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

Az adó mértéke Miskolcon végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.

 

A Rendeletben foglaltak alapján mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot. Mentes továbbá a Htv. -ben rögzített háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

A Rendeletben foglaltak szerint, a befizetett helyi iparűzési adó meghatározott része tekintetében az arra rendszeresített nyomtatványon – kizárólag az ott felsorolt célok megjelölésével – felhasználási javaslatot tehet az a miskolci székhelyű vállalkozó, akinek az adóbevallással érintett adóévben a helyi iparűzési adóban legalább 100.000.- Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett.

Az adó alapjának egyszerűsített megállapítása kizárólag adóévre választható abban az esetben, ha az erről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig megteszi az adóhatóságnál az adózó.

Az arra jogosultak a helyi iparűzési adó felhasználására vonatkozó javaslataikat az Benyújtandó dokumentumok pontban elérhető ÁNYK rendszerű elektronikus űrlap beküldésével terjeszthetik elő.

A fizetési kötelezettség teljesítéséhez az Önkormányzati Adóhatóság bankszámlaszámai.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2015.(XI. 23.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Miskolc Település