ZALAEGERSZEG - GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

Az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében, gyógyszerutalvány formájában nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személy.

 

Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó személy kérelmét az alábbi módokon nyújthatja be (kérelem: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36402/4.pdf​): 

elektronikus úton: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_SZOC&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az Epapír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címre kell benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. alatt nyújthatja be.

Az ügyintézés határideje: 60 nap.

Kérelem Gyógyszertámogatás megállapítására:  https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36402/4.pdf, valamint:

- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról;

Az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv

Az ügyet intéző osztály

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8901 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.  

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/502-140.

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

Ügyfélfogadás: 

Hétfő

ügyfélfogadás nincs

Kedd

08.00 - 12.00 

Szerda

13.00-16.30 

Csütörtök

13.00-16.30 

Péntek

08.00 - 12.00 

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez címzett, de a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán illetékmentesen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben a hatóság a döntés visszavonására vagy módosítására lehetőséget nem lát, úgy a fellebbezést az ügy összes iratával együtt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének soron következő testületi ülése elé kell terjeszteni.

Jogosultság feltételei, egyéb fontos tudnivalók 

Gyógyszertámogatás állapítható meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,- Ft),

ab) többszemélyes család esetén a nyugdíjminimum 250 %- át (71.250,- Ft),

b) a kérelem benyújtását megelőző három naptári hónapban az egészségbiztosítási feladatokat ellátó illetékes szerv által igazolt, vényre kiváltott gyógyszerek kérelmező által térített, vagy közgyógyellátás hiányában általa térítendő havi átlagos költsége eléri az 5.000.- Ft-ot (70 éven felüli, vagy rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő igénylő esetében legalább 1.000.- Ft), valamint

c) saját maga és családja vagyonnal nem rendelkezik.

Ha az igénylő olyan háztartásban él – kivéve az ápolást, gondozást nyújtó intézményben élőt –, amelynek tagjai kizárólag öregségi nyugdíjjal, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátással rendelkeznek, a fentiektől eltérően gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg akkor is, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 380 %-át (108.300,- Ft),

b) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 325 %-át (92.625,- Ft).

A támogatás havi összege az az egészségbiztosítási feladatokat ellátó illetékes szerv által igazolt gyógyszerköltségtől függően 3.000-Ft-tól -10.000,- Ft-ig terjedhet.

Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.

(A nyugdíjminimum összege: 28.500,- Ft.)

Vagyon:   az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként     figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj   mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági  feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az  érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű (mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti gépjármű; nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonú lakóingatlan a szociális támogatás első alkalommal történő megállapításától számított egy évig.  Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.)

Kérelem Gyógyszertámogatás megállapítására:  https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36402/4.pdf

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Zalaegerszeg Település