BANKI GYAKORLAT KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG ÁLTALI ELISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM (KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG)_PM-SZKF-2007-KIMKC

A kérelem a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 50. §-ának (2b) bekezdése alapján a bank jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatának végzéséhez szükséges igazolásra irányul.

A 2018. üzleti évtől bank jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát kamarai tag könyvvizsgáló cég pénzügyi intézményi minősítés birtokában is csak akkor végezheti, ha rendelkezik a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által kiállított igazolással.

Kulcsszavak: BANKI GYAKORLAT KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG ÁLTALI ELISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM (KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG)

A Kkt. szerinti kamarai tag könyvvizsgáló cég. Igazolás kiadása iránti kérelmet jogi személy esetén jogi személy törvényes képviselője, mint ügyfél, valamint helyette törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselője által meghatározott személy, továbbá az ügyfél és a képviselője együtt is benyújthatnak.

Elektronikus úton kérelmet kell benyújtani az eljárásra jogosult szervhez, a benyújtandó dokumentum csatolása mellett.

 

Az ügyintézési határidő 8 nap, hiánypótlás esetén 60 nap.

 

 

A könyvvizsgáló cég képviseletében eljáró személynek továbbá az űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a könyvvizsgáló cégnek, mely tagja, vagy munkavállalója teljesíti a Kkt. 50. § (2b) bekezdése szerinti feltételeket. (A könyvvizsgáló cég képviseletében eljáró személy csak olyan kamarai tag könyvvizsgálót jelölhet meg, aki a kérelem benyújtásának időpontjában már rendelkezik az igazolással és a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez.)

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Pénzügyminisztérium, Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, Közfelügyeleti Hatósági Osztály (könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság).

 

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől számított 30 napon belül a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezésére, megsemmisítésére, vagy megváltoztatására hivatkozással kérhető az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye szerinti törvényszéktől a határozatot hozó könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság elleni kereset indításával, amelyhez a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A jogi képviselővel eljáró fél, és belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet ügyfél elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, ezért ezen ügyfelek kizárólag a Kormányzati Portálon, a http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag jogorvoslat címszó alatt elérhető PM-SZKF-K01 azonosító számú űrlapon nyújthatják be a keresetlevelet és annak mellékleteit. A közigazgatási per illetéke 30 000 forint, a kereset bírósági eljárási illeték előzetes megfizetése nélkül nyújtható be.

Az igazolás, a kiállításának naptári évét követő naptári év utolsó napjáig jogosít banknál a Kkt. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatra vonatkozó megbízás elfogadására.

 

További információ a https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag weboldalon érhető el.

 

 

PM-MMF