MISKOLC – Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

-         nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

-         b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Kulcsszavak: MISKOLC – Köztemetés

Az eljárás többnyire hivatalból indul, különböző intézmények (pl. kórház, idősek otthona) vagy hatóságok (pl. rendőrség) jelzése alapján.

Egyéb esetben kérelmet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin – az erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.
A kérelem benyújtásának határideje: folyamatos.

A kérelem benyújtásának határideje: folyamatos.

Az ügyintézési határidő: 21 nap

A kérelem ügyfélszolgálaton való benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyazonosságát igazoló alábbi okmányok bemutatása szükséges:

-         személyazonossági igazolvány,

-         lakcímet igazoló kártya,

-         TAJ kártya.

 

Az eljárás indításához benyújtandó dokumentumok:

-         halottvizsgálati bizonyítvány

-         halotti anyakönyvi kivonat

-         rendőrségi engedély (rendkívüli haláleset)

-         nyilatkozat/köztemetés iránti kérelem.

Az eljárás költség és illetékmentes.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a temetési költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Lakosságszolgálati Főosztály - Szociális és Köznevelési Osztály

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39.

Telefon: +36 46/512-862

Hivatali kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A döntés ellen Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, a közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Miskolc Település