Szeged - Hagyatéki eljárás

Az örökhagyó halálát követően a hagyatéki vagyon leltározása, örökösök megállapítása, közjegyzői hagyatékátadó eljárás előkészítése.

Kulcsszavak: hagyaték, örökhagyó

A hagyatékban érdekelt személyek.

A hagyatéki eljárás során az Igazgatási és Építési Iroda - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb bejelentés alapján értesül az örökhagyó haláláról - az öröklésben érdekelt felet értesíti a hagyatéki eljárás megindításáról, és intézkedik a hagyatéki leltár összeállítása iránt (nyilatkozattétel, adatok beszerzése).

Ügyintézési határidő: 30 nap, az ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján indult eljárásban 60 nap. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

Nyilatkozat a hagyatéki eljárás lefolytatásához a megfelelő adattartalommal kitöltve. A nyilatkozathoz csatolandó:

•          a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata

•          a végintézkedés fénymásolata amennyiben hagyott, vagy kötött ilyet örökhagyó

•          bizalmi vagyonkezelői szerződés fénymásolata, amennyiben kötött ilyet az elhunyt

•          fel nem vett járandóság esetén a munkáltatói igazolás vagy fizetési jegyzék fénymásolata

•          forgalmi engedély, vagy jármű törzskönyv fénymásolata

•          fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjas szelvény fénymásolata

•          lakossági folyószámla, devizaszámla utolsó kivonatának fénymásolata

•          értékpapírszámla vagy értékpapír igazolás fénymásolata

•          takarékbetétkönyv fénymásolata

•          gépkocsi-nyeremény takarékbetétkönyv fénymásolata

•          életbiztosítás esetén a biztosítási kötvény fénymásolata

•          egyéb vagyoni értékkel bíró ingóság és annak igazolására szolgáló okirat (pl.: üdülési jog)

•          az örökösökre jutó követelések, örökhagyó tartozásait alátámasztó okiratok (jelzálog,

 személyi vagy áruhitel szerződés) fénymásolata

•          gazdasági társaságban való részesedést alátámasztó okiratok (társasági szerződés vagy

  alapító okirat) fénymásolata

Az eljárás illetékmentes.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Közigazgatási Csoport

Leltározni kell a hagyatékban levő:

•       belföldön fekvő ingatlant,

•       belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést,

•       lajstromozott vagyontárgyat, valamint

•       az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja.

A hagyatékot leltározni kell akkor is,

•       ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét;

•       az öröklésben érdekelt kérelmére is;

•       továbbá ha más kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nincs, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 6. § (1) bekezdés db)-dc) alpontjaiban meghatározott személyek kérelmére leltározni kell a kérelmező hagyatéki eljárásban való érdekeltségét megalapozó vagyontárgyat;

•       ha az örökösként érdekelt

                        a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és

                                    aa) méhmagzat,

                                    ab) kiskorú,

                                    ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú,

                                    ad) ismeretlen helyen lévő személy,

                                    ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy

                        b) csak a Magyar Állam;

•       ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte.

•       ha az örökhagyó végintézkedéssel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt alapított.

A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni.

A jegyző végzi a hagyatéki leltár felvételét, amelyet a közjegyzőnek továbbít. Ha leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a Hetv. 20. § (1)-(6) bekezdése szerinti feltételek, az eljárást a jegyző megszünteti.

Az eljárás lefolytatására

a) az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye,

b) az a) pontban foglaltak hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye,

c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye,

d) az a)-c) pontokban foglaltak hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye,

e) az a)-d) pontokban foglaltak hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara - az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő - kijelölése

szerinti közjegyző illetékes.

A hagyatéki eljárásban a jegyző illetékességére a közjegyző illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni

•       2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

•       29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

•       2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

•       Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU Rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről (Európai Öröklési Rendelet)

Szeged Település