Szeged - Keresetlevél benyújtása jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozata megváltoztatása iránt

Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Kulcsszavak: birtokvédelem, kereset, megváltoztatás, határozat, jegyző,

A jegyző birtokvédelem tárgyában hozott érdemi határozatát sérelmesnek tartó fél.

A bírósághoz címzett keresetet fő szabály szerint az eljáró jegyzőhöz kell benyújtani, de a Pp. lehetővé teszi a keresetlevelet benyújtó fél számára a kereseti kérelem bíróságon történő közvetlen előterjesztését is.

A jegyző az eljárás teljes iratanyagát a keresetlevéllel együtt nyolc napon belül terjeszti fel az illetékes bíróságnak elektronikusan.

A keresetlevelet a jegyző határozatának kézbesítésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

A jegyző a keresetlevelet az ügy irataival együtt nyolc napon belül felterjeszti  a bírósághoz

A keresetet tartalmazó irat.

Az illeték összege – amennyiben a kereset kizárólag a jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatására irányul és a per tárgyának értéke nem állapítható meg – 21.000,- Ft.

A keresetlevelet a közigazgatási szerv terjeszti fel, az adott ügy érdemében a pert a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járásbíróság folytatja le.

A keresetet tartalmazó iratot a jogi képviselő nélkül eljáró fél a jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti.

Gazdálkodó szervezet, továbbá jogi képviselő útján eljáró ügyfél esetén a jogi képviselő a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

17/2020. (XII. 23.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Szeged Település