Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Településképi rendelet) foglaltak szerint és esetekben.

">

Szeged - Településképi bejelentési eljárás

Településképi bejelentési eljárást folytat le Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Településképi rendelet) foglaltak szerint és esetekben.

Kulcsszavak: főépítész, településkép, bejelentés

Építtető, vagy meghatalmazottja.

A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a Településképi rendelet  3.7. melléklet szerint benyújtott bejelentésre indul.

A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, az építési tevékenységre, reklám és reklámhordozó elhelyezésére vagy rendeltetésváltoztatás megkezdésére irányuló kérelmet elutasította vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,

a) az 50. § szerint jár el, vagy

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

 

A polgármester a Településképi rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. §-a szerint.

A tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg vagy az eljárást nem szünteti meg.

 

Ha a polgármester a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.

 

A tudomásul vételről szóló döntés érvényességi ideje – amennyiben a határozat másképp nem rendelkezik, illetve jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a tudomásulvételtől számítva 2 év.

Építési tevékenység esetén a határozat érvényességi idején belül a döntésben foglalt tudomásul vett építési tevékenységet be kell fejezni.

A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a Településképi rendelet 3.7. melléklet szerint benyújtott bejelentésre indul.

Magánszemélyek [1]papír alapon, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezettek pedig elektronikus úton nyújthatják be kérelmüket. Papír alapú bejelentéshez 2 példány papíralapú építészeti-műszaki tervdokumentációt kell mellékelni. Elektronikus bejelentéshez PDF/A formátumú építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani.

 

A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a rendezési terv rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.

 

Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak tartalmaznia kell – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább a Településképi rendelet 3.8. mellékletben foglalt tartalmi elemeket.

 

[1] A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdés e) pontja szerint a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő.

Az e-mail útján történő bejelentés nem biztosítja a kérelmező beazonosíthatóságát. A kérelem szabályszerű, elektronikus felületen (e-papír, hivatalikapu, ügyfélkapu) történő benyújtása szükséges.

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése átruházott hatáskörében Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere.

A polgármester önkormányzati hatósági döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

Ha az önkormányzat településképi rendeletében bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, településképi bejelentési eljárást folytat le

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez vagy

b) az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti egyszerű bejelentéshez

nem kötött építési tevékenységek tekintetében.

 

A településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenységeket a Településképi rendelet 3.4. melléklet tartalmazza.

 

A polgármester nem folytathat le településképi bejelentési eljárást

a) a műemléket, műemléki környezetet vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység és

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött kutatási, vizsgálati, kiállítási célt szolgáló és lakó rendeltetést bemutató épület építése esetében.

 

A településképi bejelentési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti jogszerű hallgatásnak van helye.

Településképi rendelet 3.7. melléklet  - TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről

419/2021. (VII.15.) korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Szeged Település