Budafok-Tétény XXII. ker. - MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM

Fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés) az adózó kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. Az adóhatóság a természetes személy részére az őt terhelő adótartozást valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti. Az adóhatóság a természetes személyen túl más személy ( pl:jogi személy) adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti. 

Kulcsszavak: MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM

Aki adóhátralékkal rendelkezik az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános adónyomtatványok közt a "MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni az adóhatóság részére.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Magánszemély esetében: kérelem, adatlap

az adatlap egyes pontjainál felsorolt, csatolandó mellékletek (pl.:jövedelemigazolás, a kérelem beadását megelőző 3 hónapra vonatkozó közüzemi számlák stb.)

Egyéni vállalkozók esetében: Kérelem, adatlap az adatlap egyes pontjainál felsorolt, csatolandó mellékletek.

Gazdálkodó szervezetek esetében: kérelem, adatlap,(az E-önkormányzati Portálon  az általános adónyomtatványok ügytípuson belül a "Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem" nevű nyomtatvány), a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás, valamint az aktuális időszakra vonatkozó (a kérelem benyújtásának évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény-kimutatás (az időszak megjelölésével).

A részletfizetést engedélyező határozatban foglaltak alapján

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

"A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, és

b) átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Természetes személy esetében a fizetési könnyítés az az előzőek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent vagy ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá az adósságrendezési eljárás során.

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

Ha a fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet benyújtó adózó a kérelem benyújtásakor megbízható adózónak minősül, a kérelmével egyidejűleg annak sürgősségi eljárásban történő elbírálására irányuló kérelmet (sürgősségi kérelem) is előterjeszthet. Sürgősségi eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap. A sürgősségi kérelem benyújtásának késedelme esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Adómérséklés: Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.
Az adóhatóság a természetes személyen túl más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti."

https://budafokteteny.hu/uploads/files/1610436514.pdf

https://budafokteteny.hu/uploads/files/1610436491.pdf

Az adóigazgatási eljárás részleszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. Rendelet 24 §

https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

Budapest 22. ker. Település