VESZPRÉM - Zenés, táncos rendezvények tartásának engedélyezésére vonatkozó eljárás

Azokra a zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű építményben tartanak, vagy a szabadban kerülnek megrendezésre és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja, rendezvénytartási engedélyt kell kérni a jegyzőtől.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Zenés, táncos rendezvényre az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti illetékes jegyző adja ki.

Kulcsszavak: Zenés, táncos rendezvények tartásának engedélyezésére vonatkozó eljárás

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyet adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni elektronikus úton, vagy az erre rendszeresített formanyomtatványon.

Az engedély hiányában tartott zenés táncos rendezvény folytatását az ellenőrzést végző hatóság a helyszínen köteles felfüggeszteni és jogszabályban meghatározott egyéb közigazgatási szankciókat alkalmazhat.

Hasonló jogkövetkezménnyel jár, ha a hatóság a rendezvény helyszínén az engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépését, vagy a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiányát tapasztalja.

Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje teljes eljárásban 20 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem, amely tartalmazza a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, a rendezvény megnevezését, a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot.

A kérelemhez mellékelni kell:

  1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével);
  2. Haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
  3. Biztonsági terv;
  4. Tűzvédelmi szabályzat (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi)
  5. Képviseletre jogosult aláírás mintája;
  6. Az igazgatási szolgáltatás díjának megfizetését igazoló bizonylat;
  7. Amennyiben nem az aláírásra jogosult a kitöltő/beküldő, úgy a személyére vonatkozó meghatalmazás.

A kérelemhez csatolandó biztonsági terv tartalmazza:

A jegyző előtt folyó rendezvénytartási engedélyezési eljárás illetékmentes.

Katasztrófavédelmi szakhatóság részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 13.000,-Ft.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Közigazgatási Iroda, Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport

8200, Veszprém, Óváros tér 9/B.

A tevékenység végzésének engedélyeztetése iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: működési engedély iránti kérelem, bejelentés kereskedelmi tevékenység végzésére, stb.). Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható. Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:

Papíralapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Rendezvénytartási engedélyhez kapcsolódó nyomtatványok

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

 

Veszprém Település