Érd - Hulladékgazdálkodási támogatás

Hulladékgazdálkodási díj átvállalása

Kulcsszavak: hulladékgazdálkodás

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fizetésére köteles

- egyedül élő 70. életévét betöltött személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át

 vagy      

- kizárólag házastársával/élettársával élő 70. életévét betöltött személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át

A jövedelmi viszonyokat nem kell vizsgálni amennyiben a kérelmező:

- egyedül élő 80. életévét betöltött személy

- kizárólag házastársával/élettársával élő 80. életévét betöltött személy

A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Irodáján vagy az ügyfélszolgálaton.

Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                        - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő    - tizenöt nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Hulladékgazdálkodási támogatás -kérelem

Érd Település