SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Keresetlevél benyújtása közigazgatási per megindítása iránt

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a értelmében a keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

Kulcsszavak: keresetlevél, közigazgatási per

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 17. §-ában meghatározottak.

Az ügyfél (felperes) a nyomtatvány kitöltésével és a keresetlevél csatolásával kezdeményezheti az első fokon eljárt közigazgatási szervnél a közigazgatási pert.

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani. Az ügyfél által benyújtott keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén – a benyújtástól számított három napon belüli felterjesztést követően – nyolc napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani.

A Kp. 37. §-a szerinti keresetlevél (a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján rendszeresített formanyomtatvány.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét. A legalább öt személy által közösen benyújtott keresetlevélnek tartalmaznia kell a kérelmezők együttes képviseletét ellátó személy meghatalmazását.

A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg, a jogegységi panasz eljárás kivételével a közigazgatási bírósági eljárásban, a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert és a szerződő fél által indított közigazgatási szerződéssel kapcsolatos pert kivéve.
Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - 30 000 forint.

A keresetlevelet a közigazgatási szerv terjeszti fel, az adott ügy érdemében a pert a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Törvényszék folytatja le.

Ha a közigazgatási szerv a keresetlevél felterjesztésére, illetve továbbítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget vagy az nem teszi meg a felterjesztés tekintetében megkívánt nyilatkozatot, a bíróság – pénzbírság kiszabása mellett – kötelezi a közigazgatási szervet az ügy iratainak felterjesztésére, illetve továbbítására.

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról.
17/2020. (XII. 23.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról.
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.).

Szombathely Település