Budapest 04. ker Lakbér és külön szolgáltatási díjhátralék részletekben történő megfizetése iránti kérelem

Ezen a nyomtatványon kizárólag olyan bérlők kérhetnek részletfizetési kedvezményt, akik érvényes és hatályos (fel nem mondott, le nem járt) bérleti szerződéssel rendelkeznek! A hatályos bérleti szerződéssel nem rendelkező ügyfeleknek jogviszony rendezési kérelmet kell benyújtaniuk az erre a célra rendszeresített űrlapon.)

Kulcsszavak: tartozás, részlet, elmaradás, lakbér, bérleti szerződés

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Részletfizetés engedélyezése iránti kérelem benyújtása, a szükséges mellékletek csatolása.

Amennyiben a kérelem polgármesteri hatáskörben elbírálható (24 hónapnál nem hosszabb futamidő engedélyezésére irányul) az ügyintézési határidő 30 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.

24 hónapnál hosszabb törlesztési futamidő engedélyezése iránti kérelem esetén a döntés meghozatalára testületi szerv (Népjóléti és Lakásügyi Bizottság) jogosult, ezért a kérelmet legkésőbb a testületnek a kérelem benyújtását követő második rendes ülésére elő kell terjeszteni.

Lakbér és külön szolgáltatási díjhátralék részletekben történő megfizetése iránti kérelem

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármestere, vagy
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

A bérlő kérelmére a lakbér és külön szolgáltatások díja tartozására, valamint járulékaira a polgármester legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet. Ezen részletfizetési megállapodás megkötésére akkor kerülhet sor, ha a lakás után fizetendő, a törlesztő részletekkel növelt lakbér-, különszolgáltatási- és közmű-szolgáltatási díj összege nem haladja meg a bérlő háztartása jövedelmének 75 %-át.

Hosszabb futamidejű, de legfeljebb 48 hónapra szóló részletfizetési megállapodás engedélyezéséről a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság dönt.

Ismételt részletfizetési kedvezmény engedélyezésére egy éven belül nem kerülhet sor kivéve, ha annak indoka

   a)  hozzátartozó halála,

   b)  munkahely megszűnése,

   c)  az egészségi állapot munkaképességet befolyásoló megromlása, vagy

   d)  házasság felbontása.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről

Budapest 04. ker. Település