SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Önkormányzat tulajdonában levő földterületek hasznosítása (Kertművelés)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő földterületek hasznosítása haszonbérlet, rekreációs célú földhasználat útján.

Kulcsszavak: föld, földhaszonbérlet, bérleti szerződés

Földhasználók, ügyfelek.

Az önkormányzat tulajdonában levő földterületre vonatkozó hasznosítási szerződés megkötése (haszonbérleti szerződés, rekreációs célú földhasználati szerződés).

Amennyiben önkormányzati tulajdonban levő területet szeretne bérelni, erre vonatkozóan írásban kell kérelmet kell benyújtani (személyesen, postai úton vagy e-Papír szolgáltatáson keresztül) név, cím és telefonszám megjelölésével.

Kérelem földterület bérbeadása iránt.
Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya.

Az eljárás illeték és díjmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Rekreációs célú földszerzésre az a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár jogosult, aki az önkormányzat, tulajdonában álló és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt, legfeljebb 1 hektár területnagyságú földet abból a célból szerzi meg, hogy azt a saját, valamint az együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használja és szedje annak hasznait;

A rekreációs célú földhasználati szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és legfeljebb 5 évre köthető meg.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról.
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról.

Szombathely Település