MISKOLC – Adóellenőrzés

Az adóhatóság az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítása érdekében, valamennyi adónem tekintetében ellenőrzést folytat.

Kulcsszavak: MISKOLC – Adóellenőrzés

Az adóhatóság az adózókat – a kötelezően lefolytatandó ellenőrzéseken túl – célzott kiválasztási rendszerek alkalmazásával, valamint egyedi kockázatelemzési eljárás eredményeként választja ki ellenőrzésre.

Az adózó köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani, az adóhatóság felhívására az adóhatóság által meghatározott módon nyilatkozatot tenni. Az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre bocsátja, illetve az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítja. Az ellenőrzés során az adózó és foglalkoztatottja az adóhatóság részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadja. Nem kötelezhető az adózó olyan nyilvántartás, összesítés, számítás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő. Ha az adózót adómentesség, adókedvezmény illeti meg, ezt okirattal vagy más megfelelő módon köteles bizonyítani.

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek az ellenőrzés során benyújtandó dokumentumokat, nyilatkozatokat joghatás kiváltására alkalmas módon az önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton küldhetik meg. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek papír alapon is benyújthatják a dokumentumokat, és megtehetik nyilatkozatukat.

Ha az adózó vagy az adózónak nem minősülő személy az eljárást akadályozza, eljárási bírsággal sújtható. Ha az eljárás egyéb résztvevője a kötelezettségét önhibájából megszegi, az adóhatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja.

Az eljárás akadályozásának minősül különösen a megjelenési kötelezettség elmulasztása, a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása, a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása vagy jogosulatlan megtagadása, valótlan tartalmú nyilatkozat megtétele, az iratrendezési, iratpótlási kötelezettség elmulasztása.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ellenőrzés lefolytatásának határideje adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés esetében kilencven nap, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében és központosított ellenőrzés esetében százhúsz nap, jogkövetési vizsgálat esetében harminc nap. Ezen határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.  Az önkormányzati adóhatóság által végzett adóellenőrzés időtartama a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó esetén – feltéve, hogy az adózó az ellenőrzést nem akadályozza – nem haladhatja meg a száznyolcvan napot. Az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a háromszázhatvanöt napot. Az ellenőrzés határidejét a megbízólevél kézbesítésétől, átadásától, illetve az általános megbízólevél bemutatásától, új eljárás lefolytatása esetén az az új eljárás megkezdéséről szóló értesítés postára adásától, tárhelyen történő elhelyezésétől, illetve átadásától kell számítani.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az alábbi nyomtatványok érhetőek el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                    Ágazat                           Ügytípus

Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során     Adóügy                   Általános nyomtatvány

tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás,

kérelem, igazolási kérelem, egyéb cselekmény

 

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben      Adóügy                  Általános nyomtatvány

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Az adóhatóság utólag, határozatban állapítja meg az adóellenőrzés során feltárt adókülönbözetet.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

 

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

 

Végzés elleni fellebbezésért - ha a törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

Adózó az a személy, akinek vagy amelynek adókötelezettségét adót, költségvetési támogatást megállapító törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény vagy önkormányzati rendelet előírja. Adózónak kell tekinteni a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyont. Nem minősül adózónak a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy.

 

Adókülönbözet a bevallott, bejelentett, bevallani, bejelenteni elmulasztott vagy az adatbejelentés, bevallás alapján kivetett, illetve kivethető és az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, ide nem értve a következő időszakra átvihető követelés különbözetét.

 

A fizetési kötelezettség teljesítéséhez az Önkormányzati Adóhatóság bankszámlaszámai.

Miskolc Település