Kecskemét - Szociális alapszolgáltatások személyi térítési díj összegének csökkentése vagy elengedése

A szociális alapszolgáltatás térítési díjának csökkentésére vagy elengedésére évente kerül sor, amennyiben a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Ez magába foglalja az étkeztetés, a házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozás szociális segítés, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, továbbá az értelmi fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel szolgáltatásokat. 

Kulcsszavak: térítési díj csökkentés, elengedés, jövedelem,

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy.

Városföld közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az alapszolgáltatást biztosító intézményvezetőn keresztül e célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletekkel együtt Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályhoz kell benyújtani.  

Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a - megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben történő - visszafizetésre.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

Az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító hatóságot.

 

A kérelemhez mellékelni kell

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

 

Kecskemét Település