52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján a védetté nyilvánított éti csiga (Helix pomatia) kiviteléhez bármely ország viszonylatában, kereskedelmi célú szállításokra előírt engedély iránti kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához kell benyújtani, a R. 6. melléklete szerinti kérelem űrlapon.

">

Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján a védetté nyilvánított éti csiga (Helix pomatia) kiviteléhez bármely ország viszonylatában, kereskedelmi célú szállításokra előírt engedély iránti kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához kell benyújtani, a R. 6. melléklete szerinti kérelem űrlapon.

Kulcsszavak: éti csiga kivitele; kiviteli engedély; 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet.

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet  (R.) alapján előírt kiviteli engedélyt a R. 1. § 11. pontja szerinti vállalkozás kaphat.

Az engedélykérelmet az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

A védett éti csiga országhatárt, vámhatárt átlépő szállításához a R. alapján kiviteli engedély szükséges.

Az engedéllyel összefüggő klf. mulasztásos esetekben az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 15. § alapján a vállalkozás bírsággal sújtandó.

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)  406. § alapján: aki árut a behozatalához vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország területére behoz, vagy onnan kivisz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Hatóságra vonatkozó határidő

Az ügyintézési határidő 25 nap - a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követő naptól számítva.  Az ügyintézési időbe beleszámít az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének az ideje.

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

A kitöltött kérelem űrlap  az  52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. melléklete szerint.

Melléklet:

- az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 2. §-ának megfelelő, a kérelmező telephelye szerint területileg illetékes természetvédelmi hatóság által kiadott engedély.

 

Az eljárás Illetékmentes - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 27. pontja (kivitel) alapján.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az áru nyolcjegyű KN kódja és mennyiségi egysége a Közös Vámtarifáról szóló hatályos EU bizottsági rendelet szerint adandó meg.

A kiviteli engedély az ország területéről történő kiszállításra jogosít. Kiviteli engedély bármely ország viszonylatában szükséges..

A kiviteli engedélykérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok     -   papír alapú 

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

Az elektronikus kérelem előzetes hatósági (BFKH KHENF) regisztrációt követően fogadható be: 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet                                                                                                                        

az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

BFKH KHENF