VESZPRÉM - Településképi bejelentési eljárás

Településképi bejelentési eljárást folytat le Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának  Polgármestere az építési tevékenység megkezdése előtt a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által alkotott, a településkép védelméről szóló 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) 9. mellékletében meghatározott esetekben, illetve a város teljes közigazgatási területére kiterjedően megvalósítandó rendeltetésmód változások esetében.

Kulcsszavak: településkép, bejelentés, főépítész, VMJV Önkormányzata

Építtető, vagy meghatalmazottja.

A településképi bejelentési eljárást a Tkr. 9. melléklete szerinti kérelemmel kell kezdeményezni. A bejelentési eljárás lefolytatásához a bejelentő (építtető) bejelentését papíralapon, digitális adathordozó melléklettel vagy elektronikus úton nyújthatja be. Amennyiben a bejelentő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A településképi bejelentési eljárás lefolytatását megelőzően településkép-védelmi szakmai konzultációt kötelező kérni.

Településképi kötelezési eljárást folytat le és bírságot szab ki a polgármester a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület esetében:
ba) ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvalósították,
bb) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították,
bc) nem a településképi bejelentés során kiadott határozatnak megfelelően valósul meg.
 

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és azt a polgármester a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg, vagy az eljárást nem szünteti meg.

Ha a polgármester a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.

A Tkr. 9. melléklete szerinti kérelem.

A bejelentés tárgyától függően a településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenységgel összefüggő épület, építmény, berendezés, bútor építészeti- műszaki tervének munkarészei:
a) a bejelentés tárgyának helyét, vonatkozó adatait, méreteit, tágabb összefüggő területet és szomszédos épületeket feltüntető helyszínrajz,
b) épület, építmény - kitelepülésnél berendezés, bútor - esetében
ba) alaprajzok, elrendezési rajzok,
bb) megértéshez szükséges számú metszet, ha szükséges,
bc) minden eltérő megjelenésű homlokzat vagy nézet, ha releváns,
c) műszaki leírás, leírás a beépítési adatok, méretek, szerkezeti, építészeti megoldások feltüntetésével
d) a bejelentés tárgyától függően
da) színezett modellkép vagy
db) környezetbe illesztett fotó vagy látványterv,
e) amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa nyújtja be a kérelmet, úgy az ingatlan tulajdonosának / lakásszövetkezet vagy társasház esetén a döntéshozó szerv hozzájáruló nyilatkozata.

Továbbá a Tkr 9. melléklet 5. pontjában meghatározott dokumentumok.
 

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése átruházott hatáskörében Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A településképi bejelentési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti jogszerű hallgatásnak van helye.

Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről

Településképi szempontból meghatározó területek (Karaktertérkép)

14/2013. (III.29.) önkorm. rendelet a közterületek használatáról

314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

419/2021. (VII.15.) korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

Veszprém Település