Tatabánya - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében a gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére (ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre), pénzbeli támogatásra, valamint egyéb kedvezményre (pl.: tankönyv támogatására, szünidei gyermekétkeztetésre) továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények (pl: alacsony iskolai végzettség, gyermek elégtelen lakókörnyezete, stb) fennállása esetén hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására jogosult.

Kulcsszavak: Tatabánya, gyermekvédelem, támogatás, kedvezmény, halmozottan hátrányos

Tatabányai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket nevelők, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a nagykorúvá vált gyermeknek ha, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, saját jogán kérelmezheti.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Az eljárás kérelemre indul, mely benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül.

A kérelmek benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője

Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatala

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

Tatabánya Település