VESZPRÉM - HALÁLESET BEKÖVETKEZTÉRE TEKINTETTEL NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Haláleset bekövetkeztére tekintettel települési támogatás állapítható meg az eltemettető részére.

Kulcsszavak: temetés, temetési segély, temetési támogatás

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személy, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

A támogatás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványon beadható elektronikusan, postai úton vagy papír alapon személyesen ügyfélfogadási időben a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

Az ügyfélre irányadó határidő: a kérelmet a halálesetet követő három hónapon belül kell benyújtani.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kitöltött kérelem nyomtatvány /e-papír.

Kérelem temetési költségek támogatásához (272.99 kB)

Igazolás a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről.

A kérelmező nevére kiállított temetési számla.

Halotti anyakönyvi kivonat másolata.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A döntés ellen Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájához 2 példányban benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a közléstől számított 15 napon belül. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Nem állapítható meg a támogatás, ha az elhunyt olyan életbiztosítással rendelkezett, melynek kedvezményezettje az eltemettető, és a biztosítás összege meghaladja a temetés költségét.

A rendkívüli települési támogatás összege:

a) koporsós temetés esetében 50.000 Ft.

b) hamvasztás esetében 35.000 Ft.

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg havi 28.500 Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

Veszprém Település