ZALAEGERSZEG - MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) meghatározott feltételek mellett kifejezett méltányossági jogkört biztosít az adóhatóság számára, mely egyedi esetekben enyhítési lehetőséget ad a fizetési kötelezettségek teljesítése tekintetében.

Ezen eljárások alapja a végrehajtható okiraton alapuló fizetési kötelezettség halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére (elengedésére), összefoglaló néven fizetési kedvezményre irányuló kérelem, amely irányulhat fizetési könnyítésre, vagy adómérséklésre.

Kulcsszavak: ZALAEGERSZEG # MÉLTÁNYOSSÁGI # FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja

Fizetési könnyítés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Gazdálkodó szervezet esetén mérséklésre kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Csak abban az esetben lehet mérsékelni a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - a kérelem elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel).  Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-MK nevű „Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Az adóhatóság a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el a fizetési kedvezményekre vonatkozó kérelmet.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "általános adónyomtatványok" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

 

Papír alapon benyújtható űrlap elérhetősége:

A benyújtandó nyomtatványok elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók részére elérhetők az E-önkormányzat Portál felületéről ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is nyomtatható PDF formátumban.

Magánszemély és egyéni vállalkozó estén

Nem természetes személyek esetében az előző (kérelem benyújtása évét megelőző) évi mérleg és eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat, aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat.

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Zala Megyei Kormányhivatal, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

A határozat ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat címzetes főjegyzőjénél benyújtandó, a Zala Megyei Kormányhivatalhoz címzett, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11749008-15432704-03470000 számú illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni

Meghatalmazás nyomtatvány, amennyiben az adózó meghatalmazottja kíván eljárni

Zalaegerszeg Település