NKVH: Befizetés visszautalása vagy átvezetése iránti kérelem

Aki a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felé fennálló valamely díjfizetési kötelezettségét az előírtnál nagyobb összegben teljesíti (túlfizetés), vagy fizetési kötelezettség hiányában tévesen fizet a Hatóság javára, a Hatóságtól visszatérítést kérhet, illetve kérheti a túlfizetés vagy téves fizetés átvezetését, és a fennálló fizetési kötelezettségéhez történő jóváírását.

Kulcsszavak: felügyeleti díj, képzési díj, túlfizetés, téves fizetés, visszautalás, átvezetés

Aki klímavédelmi felügyeleti díj fizetési kötelezettségét a törvényben meghatározott és a Klímagáz adatbázison keresztül egyenlegközlőben megállapított mértéket meghaladóan teljesíti (a továbbiakban: túlfizetés), vagy fizetési kötelezettség hiányában tévesen teljesíti, a Hatóságtól kérheti annak visszautalását. 


A klímavédelmi felügyeleti díj fizetési kötelezettséget teljesítő (a továbbiakban: utaló) kérheti  az 1000 forintot elérő túlfizetés, téves fizetés  visszatérítését. A Klímagáz adatbázisban szereplő utaló esetén az 1000 forintot el nem érő túlfizetés, téves fizetés visszatérítését az utaló a regisztrációjának Klímagáz adatbázisból való törlése esetén kérheti.


Aki a tanfolyamon nem tud részt venni, vagy a díjbekérőben megállapított mértékű képzési díjnál többet fizetett, vagy a képzési díjat tévesen fizette meg, a tanfolyam kezdő napját megelőzően kérheti a képzési díj jelentkezési díjjal csökkentett összegének befizető részére történő visszautalását. A teljes képzési díj a jelentkezési díjjal együtt csak abban az esetben igényelhető vissza, ha az adott kategóriájú képzés elindítását a Hatóság a tanfolyamra történő jelentkezéstől számított hat hónapon belül nem tudja biztosítani. Nem kérelmezhető a befizetett képzési díj visszautalása, ha a képzési díj Adatbázisban történő jóváírását követő 6 hónapon belül a jelentkező a jelentkezés véglegesítése során az Adatbázisban nem választotta ki azt a tanfolyamot, amelyen részt kíván venni.


A Hatóság a visszatérítésre irányuló kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik a túlfizetés, téves fizetés visszatérítéséről a kérelemben megjelölt pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, ennek hiányában azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a fizetés a Hatósághoz érkezett.


Aki a Hatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét meghaladóan teljesít fizetést, vagy a Hatóság részére tévesen teljesít fizetést, és a Hatóság felé van a teljesítéstől eltérő, más jogcímen fennálló fizetési kötelezettsége, a jogcím megjelölésével kérheti a túlfizetés vagy téves fizetés átvezetését, a fennálló fizetési kötelezettséghez történő jóváírását.


Bármely klímavédelmi felügyeleti díj fizetést teljesítő, aki a fizetési kötelezettséget tévesen teljesítette, vagy túlfizetést teljesített, jogosult klímavédelmi felügyeleti díj túlfizetés / téves fizetés visszautalása iránti kérelmet előterjeszteni.
Képzési díj visszautalását a tanfolyamra jelentkező, vagy a képzési díjat megfizető kérheti.
Téves fizetése vagy túlfizetése átvezetését a fizetést teljesítő kérheti.

 

Bármely természetes személy – jogi személy – jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult kérelmet előterjeszteni.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Befizetés visszautalása vagy átvezetése iránti kérelmet szükséges benyújtani emailben, személyesen vagy postai úton, illetőleg elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Ha a klímavédelmi felügyeleti díj esetében túlfizetést teljesítő nem nyújt be kérelmet a túlfizetés visszautalása iránt, akkor a klímavédelmi felügyeleti díj két részletben történő megfizetése alapján a Hatóság a következő részletbe beszámítja.

Tévesen teljesített klímavédelmi felügyeleti díj fizetés esetén a Hatóság hivatalból is intézkedik a téves fizetés visszautalásáról.

Képzési díj visszautalása iránti kérelmet a tanfolyam kezdő napját megelőzően lehet benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

A Hatóság a visszatérítésre irányuló kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik a visszatérítésről.

A Hatóság az átvezetésre irányuló kérelem alapján soron kívül megteszi a szükséges intézkedéseket.

 

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Klímavédelmi felügyeleti díj túlfizetése esetén annak visszautalása iránti kérelmet az utaló az utalást érintő félév végéig (június 30., december 31.) kérheti a túlfizetés visszautalását. Amennyiben nem kéri a félév végéig a túlfizetés visszautalását, akkor a klímavédelmi felügyeleti díj két részletben történő megfizetése alapján a Hatóság a következő részletbe beszámítja.

Képzési díj jelentkezési díjjal csökkentett összegének visszautalása iránti kérelem a tanfolyam kezdő napját megelőzően nyújtható be. Nem kérelmezhető a befizetett képzési díj visszautalása, ha a képzési díj Adatbázisban történő jóváírását követő 6 hónapon belül a jelentkező a jelentkezés véglegesítése során az Adatbázisban nem választotta ki azt a tanfolyamot, amelyen részt kíván venni.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

 

A Hatóság döntésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

Visszautalás vagy átvezetés iránti kérelem benyújtása esetén szükséges megadni a következő adatokat:

- kérelem célja és indokolása

- befizetés jogcíme

- befizetés napja

- befizető megnevezése

- befizető bankszámlaszáma

- befizető adószáma / adóazonosító jele

- befizető székhelye / lakcíme

- amennyiben a befizető fenti adatai eltérnek a számlázási adatoktól, úgy a fentiek tekintetében valamennyi számlázási adat megadása is szükséges

- befizetett összeg

- visszautalni / átvezetni kért összeg

- bankszámlaszám, amennyiben a visszautalást nem a befizető bankszámlaszámára kérik

 

A Hatóság átutalási megbízás útján intézkedik a túlfizetés / téves fizetés visszatérítéséről a kérelemben megjelölt pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, ennek hiányában azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a túlfizetés a Hatósághoz érkezett.

NKVH