VESZPRÉM - ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LEVŐ FÖLDTERÜLETEK HASZNOSÍTÁSA (KERTMŰVELÉS)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő földterületek hasznosítása haszonbérlet, rekreációs célú földhasználat útján.

Kulcsszavak: kiskert haszonbérlet

Földhasználók, ügyfelek.

Amennyiben önkormányzati tulajdonban levő területet szeretne bérelni, pályázatot kell benyújtania, kizárólag a pályázati hirdetmény időszakában a pályázati dokumentációban leírt feltételek szerint és határidőben a csatolt mellékletek szabályos kitöltésével és aláírással ellátva (személyesen, postai úton vagy e-papír szolgáltatáson keresztül) név, cím és telefonszám megjelölésével. A pályázat elbírálását követően kerül sor az adott területre vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötésére.

1.      melléklet: Pályázati adatlap,

2.      melléklet: Pályázati nyilatkozat,

3.      mellékelt: Átlátható szervezetről szóló nyilatkozatot, (nem természetes személy pályázó esetén),

4.      melléklet: Haszonbérleti szerződés 3 példányban.

Az eljárás illeték és díjmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Pályázati feltételek:

A tulajdonosi jogkör gyakorlója a pályázati feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb ajánlat szempontja alapján bírálja el. A meghatározott induló ár alatti ajánlatot tartalmazó pályázat érvénytelen. A szerződés csak belföldi természetes személlyel, tagállami állampolgárral vagy mezőgazdasági termelőszövetkezetnek nem minősülő civil szervezettel vehet részt. Pályázó tudomásul veszi, hogy a hasznosításra meghirdetett ingatlanrész haszonbérletére jelentkezők közül elsőbbséget élvez az a pályázó, aki a meghirdetett ingatlanrészt az önkormányzattal korábban megkötött bérleti szerződés keretében használta. A haszonbérleti jogviszony határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre jön létre.

Egyéb információ:

Pályázó az ajánlatához, annak benyújtásának időpontjától az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig kötve van. Ezen határidő lejárta előtt az ajánlat nem módosítható. Amennyiben több ingatlanrész hasznosítása kerül meghirdetésre, egy pályázó több ingatlanrész hasznosítására is tehet ajánlatot.

Veszprém honlap pályázatok rovatában található.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 36/2021. (XI. 25.) rendelete (Vr.)

Veszprém Település