MISKOLC – Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

Kulcsszavak: MISKOLC – Talajterhelési díj

Az adó alanya a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

A talajterhelési díj bevallása és megfizetése az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány megküldésével önadózás útján történik. A talajterhelési díjról az adóhatóság nem hoz határozatot.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjfizetés alól 2016. január 1. napjától teljes egészében mentességben részesül az a magánszemély kibocsátó, aki az ingatlanán szennyvízelhelyezést, ideértve tározót (derítőt) alkalmaz, valamint a kijelölt közszolgáltatóval azt rendszeresen ürítteti, és a tartalmát elszállíttatja.

Mentesül a bevallási kötelezettség teljesítése alól a magánszemély kibocsátó, ha talajterhelési díj fizetési kötelezettség nem terheli.

Azt a magánszemély kibocsátót, aki az ingatlanán nem alkalmaz szennyvízelhelyezést, ideértve tározót (derítőt), valamint nem gondoskodik annak rendszeres üríttetéséről, és a tartalmának elszállíttatásáról, nem illeti meg az önkormányzati mentesség. A mentesség feltételeit nem teljesítő magánszemély kibocsátónak talajterhelési díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

Az adóhatóság a kötelezettségek megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az év közben talajterhelési díj fizetési kötelezettség alanyává váló kibocsátók bejelentési kötelezettségüknek első alkalommal a szennyvízelhelyezés megkezdésétől számított 15 napon belül kell eleget tenniük.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – 30 nappal meghosszabbíthat. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Talajterhelési díj ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése                        Ágazat                       Ügytípus

Talajterhelési díj bevallás                                            Adóügy                   Talajterhelési díj

                                                                                                          

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-éig kell megfizetnie.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A fizetési kötelezettséget az önkormányzat 10700086-42689106-52600003 számú talajterhelési díj beszedési alszámlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell teljesíteni.

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

(Az önkormányzati adóhatósági jogkör címzettje az önkormányzat jegyzője.)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Hivatalai kapu rövid neve: MISKOLCADK

KRID azonosító: 725084938

Az adóhatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az adóhatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.

A fellebbezést a megtámadott döntést hozó adóhatóságnál kell előterjeszteni.

A fellebbezés illetékköteles, amelyet az önkormányzat 10700086-42689106-52400009 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlájára történő utalással, készpénz-átutalási megbízással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.

Az Önkormányzati Adóhatóság felettes szerve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére a vízszolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről, a csatornára való rákötésekről, a rákötést követő hó 5. napjáig.

A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztározójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig adatot szolgáltat a Jegyző részére.

 

A fizetési kötelezettség teljesítéséhez az Önkormányzati Adóhatóság bankszámlaszámai.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2011.(X.21) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Miskolc Település