44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „TKR”) szabályozza.

">

MISKOLC – Településképi véleményezés

Miskolc város közigazgatási területén a településkép védelmére vonatkozó előírásokat, valamint a településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységeket a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „TKR”) szabályozza.

Kulcsszavak: MISKOLC – Településképi véleményezés

A településképi véleményezési eljárást magánszemély és cég, szervezet, civil szervezet is indíthat. A kérelmező eltérhet a tulajdonostól, azonban ezesetben tulajdonosi hozzájárulás csatolása is szükséges.

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét benyújtja a megfelelő űrlapon, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR) feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

 

A papír alapú kérelem benyújtható/postázható:

Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Kabinet 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Az önkormányzat 15 napon - hiánypótlás felhívás esetében 30 napon - belül kiadott településképi véleményében

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Általános és egyéb igazgatási ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése            

Településképi véleményezési eljáráshoz tartozó kérelem

 

        Ágazat                                                                                           Ügytípus

Általános és egyéb igazgatási ügyek                                                  Kérelem

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

 

A csatolandó dokumentumok listáját a "kapcsolódó nyomtatványok" rész tartalmazza.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

(Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelmére vonatkozó jogkörét a Polgármesterre ruházta)

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Kabinet

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: +36 (46) 512-752

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni: az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nem szereplő, építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetében, TKR alapján az alábbi területeken:

 

Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó, engedélyköteles építési tevékenységek esetén.

 

A polgármester településképi véleményét a Miskolci Építészeti-Műszaki Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) állásfoglalására alapozza amennyiben

a) műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben tervezett,

b) helyi művi értéket képviselő épületet érintő,

c) 500 m² össz alapterületet meghaladó,

d) a településszerkezeti és városképi szempontból kiemelt területek közül:

da) a Belváros – Városközpont,

db) a Diósgyőr történelmi központja,

dc) a Történelmi Avas,

dd) az Egyetemváros

    területét érintő építési tevékenység esetén, valamint

e) minden olyan esetben, mikor a tervezési terület, vagy az építési munka sajátossága alapján a polgármester, vagy az önkormányzati főépítész a terv Tervtanács előtti bemutatását kezdeményezi.

 

 A polgármester – az előző bekezdésen kívüli esetekben – településképi véleményét a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.

 

A véleményezési eljárás során vizsgálni kell:

a) a településképi követelményeknek való megfelelést,

b) az értékvédelmi követelményeknek való megfelelőséget,

c) az általános és a helyi építési előírásoknak való megfelelőséget,

d) a tervezett fejlesztés célzott hasznosításának településszerkezeti, területhasználati és infrastrukturális hatásait,

e) a kialakult, vagy az átalakuló épített környezethez való illeszkedést,

f) a közterület mentén az épület kialakításának (tömeg, tetőzet, homlokzat tagolása, nyílászárók kiosztása) módját és feltételeit,

g) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, vagy meglévő építmények bővítésénél

ga) biztosított lesz-e, vagy marad-e az előírásoknak, és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,

gb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

h) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére,

i) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni.

Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,

b) a rendeltetés meghatározását, valamint

c) az építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírást.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2017. (XII.22.) sz. rendelete a településkép védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Miskolc Település