25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó termékeket a kötelezett akkor forgalmazhat, ha azt előzetesen a 2009. évi LXXVI. törvény alapján bejelentette a kereskedelmi feladatkörében eljáró  Budapest Főváros Kormányhivatalához (BFKH), amely erről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

">

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártásának és forgalomba hozatalának bejelentése

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó termékeket a kötelezett akkor forgalmazhat, ha azt előzetesen a 2009. évi LXXVI. törvény alapján bejelentette a kereskedelmi feladatkörében eljáró  Budapest Főváros Kormányhivatalához (BFKH), amely erről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

Kulcsszavak: illékony szerves vegyület (VOC); festékek, lakkok; VOC-tartalom.

Az ügyindításhoz jogosult/kötelezett ügyfél: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A tevékenységet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti kérelmen kell bejelenteni, az előírt adatokkal, mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

A BFKH a bejelentést tudomásul veszi, ha:

- a kötelezett vagy annak alkalmazottja rendelkezik megfelelő szakképesítéssel,

- a kötelezett a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül,

- a kötelezettet nem nevesítették az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet, és nem írták elő ellene az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését.

- megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat, és ezt igazolni tudja.

A 25/2006. (II. 3.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségek megsértése esetén a BFKH törli a kötelezettet a nyilvántartásból, továbbá a vállalkozás bírsággal sújtható a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól  szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezésétől számított 8/15 napon belül: 8 napon belül igazolás kiadása a bejelentésről; 15 napon belül nyilvántartásba vétel - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján.

A tevékenységet bejelentőkről Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

Az ügyfélre vonatkozó határidő:

A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat haladéktalanul kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását vagy törlését.

Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó, vagy első forgalomba hozó minden év január 31-ig köteles a BFKH részére megküldeni az általa az előző naptári évben forgalomba hozott termékek éves értékesítési mennyiségét a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 9. sz. mellékletében meghatározott táblázat szerint.   Az adatszolgáltatás a BFKH honlapján – www.mkeh.gov.hu - megjelölt címen, elektronikus úton is teljesíthető.

 

Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása.

Kérelem a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet  6. sz. mellékletének rovatai szerint:

Papír alapon történő bejelentéshez nyomtatvány a https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC  oldalról:

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=8990

vagy

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=16374

Elektronikus úton benyújtható nyomtatvány:

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh026_31.jar

Adatok:  A kérelmező, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszáma, fax száma, e-mail címe, internetcíme, cégjegyzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám) szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése.

Melléklet:  Az eljárási díj befizetésének igazolása.

Igazgatási szolgáltatási díj: 40.000 Ft.

A fizetés módja:

Banki utalás Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Ig szolg díj”-ra, az ügykör megnevezésére (VOC kérelem)  az ügyfél (vállalkozás) nevére hivatkozással, és az átutalást igazoló bizonylat másolatát a kérelemhez csatolva;

vagy 

a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Jogorvoslati lehetőség nincs.

Szakmai irányításért felelős: az iparügyekért felelős miniszter.

A tevékenységet bejelentőkről Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza: kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetősége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), nyilvántartási száma.

A nyilvántartást a BFKH a honlapján bárki számára ingyenesen és korlátozás nélkül elérhető módon folyamatosan közzéteszi.

A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat  haladéktalanul a BFKH-hoz be kell jelenteni, és kérni az adatváltozás nyilvántartásba vételét, illetve adott esetben a nyilvántartásból való törlést.

Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó, vagy első forgalomba hozó minden év január 31-ig köteles a BFKH részére megküldeni az általa az előző naptári évben forgalomba hozott termékek éves értékesítési mennyiségét a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 9. sz. mellékletében meghatározott táblázat szerint.

 Az adatszolgáltatás a BFKH honlapján – www.mkeh.gov.hu - megjelölt címen, elektronikus úton is teljesíthető:

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh210_13.jar

Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is, aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelelő VOC tartalmú terméket. 

Az illetékes jegyzőtől működési engedély, illetve telepengedély beszerzése szükséges a vállalkozás indulása előtt mind kereskedés, mind gyártás esetében.

Amennyiben új telephely nyitása vagy bezárása történik, festék forgalmazására új boltokban is sor kerül, ezen változás szintén haladéktalanul bejelentendő.

A VOC forgalmazási tevékenység papír alapon is bejelenthető a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC 

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=8990

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=16374

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh026_31.jar

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes 

http://mkeh.gov.hu/eljarasidij 

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok                                                                                                                                                                 

Éves adatszolgáltatás a BFKH honlapján – www.mkeh.gov.hu - megjelölt címen, elektronikus úton is teljesíthető:

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh210_13.jar

 

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet   

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet

54/2016. (XII.21.) NGM rendelet a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól                                                                          

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése                                                                                                                                                                                                

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

BFKH KHENF