Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban történő részvétel céljából

Külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban történő részvétel céljából

Kulcsszavak: MKVK, külföldi, oklevél, könyvvizsgáló, elismerés

Az a természetes személy, aki az Európai Gazdasági Térség valamely államában vagy annak Magyarországon működő felsőoktatási intézményében (a továbbiakban együtt: külföldi felsőoktatási intézmény) a külföldi állam jogszabályai szerint kiállított, felsőfokú szakirányú végzettséget tanúsító oklevelet, illetőleg bizonyítványt (a továbbiakban: oklevél) szerzett és nemzetközi szerződés az oklevél elismerése tekintetében eltérően nem rendelkezik.

Az a természetes személy, aki harmadik ország vagy annak Magyarországon működő felsőoktatási intézményében kiállított - felsőfokú szakirányú végzettséget tanúsító – oklevéllel rendelkezik, és annak az okleveles könyvvizsgálói képzési programban továbbtanulási céllal történő elismerését Magyarország és a harmadik ország polgárának állama között meglévő ekvivalencia egyezmény lehetővé teszi. A viszonosság fennállása tekintetében, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.

Oklevele elismertetésére az jogosult, aki felvételi kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyes adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal igazolja.

Kérelmet kell előterjeszteni a kamara oktatási bizottságához a külföldi oklevél, bizonyítvány elismerése érdekében az okleveles könyvvizsgálói képzési programban történő részvétel céljából. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért az ügyfélnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint.

A díjfizetés tárgyára az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ( Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az 1990. évi XCIII. törvény 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, a díj visszafizetésére az 1990. évi XCIII. törvény  32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az 1990. évi XCIII. törvény 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell érteni.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető főiskolai vagy egyetemi végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben meghatározott külföldi oklevél ismerhető el.

A természetes személy a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevelének elismerésével Magyarországon nem szerezhet több jogot, mint amennyi az oklevél alapján abban az államban megilleti, amelyben azt szerezte.

Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv vagy a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás.

Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat.

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Okleveles Könyvvizsgálói Szakképzési és Vizsgaszabályzata tartalmazza

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény ( Kkt.) - 5. § h); 9. §; 92. §

MKVK