Nemesfém tárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenysége megkezdésének bejelentése, az adatváltozás és megszűnés be

A nemesfém tárgyak forgalmazására, készítésére, javítására, illetve árverésére csak az a vállalkozás jogosult, amely ezt a szándékát a hatóságnak bejelentette, és a hatóság a vállalkozást nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vett vállalkozás a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást, és működése megszűnését köteles haladéktalanul a hatóságnak bejelenteni.

Kulcsszavak: Nemesfém készítés, javítás, árverezés, kereskedelem, tevékenység bejelentése, csomagküldő kereskedelem, köztartozásmentesség, szakképesítés

Egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, ha nincs köztartozása és - kereskedelmi tevékenység esetében - az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója büntetlen előéletű és nem áll a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A nemesfém tárgyak készítésére, javítására, árverezésére, valamint az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló tevékenységet a vállalkozásnak be kell jelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztálya (a továbbiakban: hatóság) részére.

A bejelentést az  MKEH040 elektronikus nyomtatvány útján lehet megtenni,  amely a http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalról tölthető le.

Amennyiben a vállalkozás megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben, továbbá kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben foglalt feltételeknek, a hatóság a vállalkozást a bejelentés megérkezését követő naptól számított 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, és erről értesíti az Ügyfelet. Ezek hiánya esetén a hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja. 

Amennyiben a nyilvántartásba vett vállalkozás nyilvántartásba vett adataiban változás következik be vagy a vállalkozás tevékenysége megszűnik, az adatváltozást vagy a megszűnést az Ügyfél szintén az MKEH040 elektronikus nyomtatvánnyal jelentheti be a hatóság felé.

MKEH040 elektronikus nyomtatvány és a mellékletként csatolt dokumentumok:

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

A nyilvántartásba vételt megtagadó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A határozat ellen a sérelmező Ügyfél a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresetet indíthat.

A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül kell benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.

MKEH040 elektronikus nyomtatvány

személyes adatokat tartalmazó szolgáltatói adatlap

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Az általános  közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

BFKH KHENF