Budapest 04. ker Önkormányzati bérlakás megvásárlása

Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetőleg az állami lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg:

Az elidegeníthető lakások körét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki. A kijelölés nem jelent elidegenítési kötelezettséget.

Kulcsszavak: önkormányzati lakás, vásárlás, kedvezmény, részletfizetés, eladás, elővásárlási jog

Bérlő, vagy az általa meghatalmazott személy, illetve törvényes képviselője.

Kérelem benyújtása.

A lakás forgalmi értékét a Lakástörvényben meghatározott szempontok figyelembe vételével, ingatlanforgalmi szakértő bevonásával kell meghatározni. A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított, a bérbeadó hozzájárulásával elvégzett és meg nem térített, számlákkal igazolt értékét.

Az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a bérlő igazolja, hogy nem áll fenn a bérbeadó felé a lakással kapcsolatos tartozása.

A vételi kérelmek elbírálására jogszabály nem ír elő ügyintézési határidőt. A gyakorlatban az Önkormányzathoz benyújtott kérelmek 8 napon belül továbbításra kerülnek az Újpesti Vagyonkezelő Zrt-hez, az ingatlan értékbecslésének elkészítése érdekében. A Polgármester az ÚV Zrt. elidegenítésről szóló javaslatának kézhezvételét követő 30 napon belül dönt. Az ajánlati kötöttség időtartama a közléstől számított 60 nap.

Önkormányzati bérlakás megvásárlása

Igazolás arra vonatkozóan, hogy a bérleményre nem tartanak nyilván sem lakbér és különszolgáltatási díj, sem közüzemi díj hátralékot.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság

Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő a vételárat egy összegben, vagy részletekben köteles megfizetni.

Amennyiben az értékbecslés elkészültét követően a kérelmező eláll a vételi kérelemtől, köteles az értékbecslés díját a bérbeadónak megtéríteni.

1., Egyösszegű teljesítés

Ha az elővásárlási joggal rendelkező vevő az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben fizet, úgy a vételár:

Egy összegű fizetésnek minősül az az eset is, ha a vevő a vételár megfizetéséhez – az adásvételi szerződésben rögzített módon – pénzintézettől kölcsönt, vagy bármilyen lakáscélú támogatást veszt igénybe és azt a pénzintézet a szerződés megkötését követően 120 napon belül ténylegesen folyósítja.

  2., Részletfizetés

Részletfizetési kedvezmény esetén a vevő az első vételárrészlet befizetését követően a teljes vételárat legfeljebb 15 év alatt, havonta, egyenlő részletekben köteles megfizetni. A szerződés megkötésekor a vevő a megállapított vételár 20%-át egy összegben köteles megfizetni. A törlesztés ideje alatt a vételárhátralékra a vevő évente, az érintett naptári év első napján érvényes jegybanki alapkamatát, valamint további 4% mértékű kamatot köteles fizetni.

Amennyiben a vevő a részletfizetésre:

Részletfizetés esetén, ha a szerződést követően a vevő a fennmaradó vételárrészt egy összegben megfizeti az eladó részére, úgy a vételár még meg nem fizetett részéből a vevőt

kedvezmény illeti meg.

Amennyiben a lakást olyan elővásárlásra jogosult vevő veszi meg, aki:

úgy részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a felszámított kamat 80%-át köteles megfizetni.

A kedvezményt nem veheti igénybe, aki a szerződés megkötésekor lakástulajdonnal, vagy üdülőtulajdonnal rendelkezik, amelyről a szerződés megkötésekor nyilatkoznia kell.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1994. (V. 4.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

Budapest 04. ker. Település