Budafok-Tétény XXII. ker. - ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén levő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Magánszemély üzleti célt nem szolgáló lakása és 2020. január 1-től a magánszemély nem üzleti célú gépjárműtárolója mentes az építményadó alól a helyi rendelet szerint. Az adó alanya az, aki az adóév első napján ilyen ingatlantulajdonnal, ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű joggal rendelkezik (pl. haszonélvezet, kezelői jog). Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 

Kulcsszavak: ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlan tulajdonosa

Az E-Önkormányzat portálon kikeresni az Általános adónyomtatványok közt a "ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL" név alatti űrlapot és kitöltve beküldeni az adóhatóság részére.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (vásárlás, eladás, használatbavétel, stb.)  követő tizenöt napon belül, de legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig kell az adatbejelentését teljesítenie.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Kérelem a jelölt elérési útvonalon.

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az adózó az építményadót évi két egyenlő részletben, az adóév március 15., valamint szeptember 15. napjáig köteles megfizetni a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata11784009-15522001-02440000 számú Építményadó beszedési számla javára.

Az építményadó adatbejelentés benyújtása díj- és illetékmentes.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.

Az adó mértékére, az adókedvezményekre és a mentességekre vonatkozó részletes szabályokat részben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, részben pedig Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

http://építményadó adatbejelentés - egységes (minden adóköteles építmény esetén kitöltendő)

http://építményadó 'A' betétlap (üdülőről) (csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben egy helyrajzi számon több üdülő van)

építményadó 'B' betétlap (kereskedelmi egység, egyéb építmény esetén) (csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben egy helyrajzi számon több kereskedelmi egység, egyéb építmény van) 

http://építményadó megállapodás (az építményadó adatbejelentés része, amennyiben két vagy több tulajdonos megállapodást köt az adófizető személyéről)

építményadó adatbejelentés - kitöltési útmutató

építményadó adatbejelentése lakásokra (csak cégeknek) (központi nyomtatvány)

adóbevallást, adatbejelentést tartalmazó nyilatkozat (alapítványoknak, egyesületeknek)

1990. évi C. törvény a helyi adókról https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00   

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény  az adóigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  az adóigazgatási eljárás részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Budapest 22. ker. Település