Vendégtanulói jogviszony létesítése iránti kérelem benyújtása

A vendégtanulói jogviszony létesítése iránti kérelmet a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújtja be írásban, a vele tanulói jogviszonyban álló intézmény vezetőjéhez. A kérelem indoka, ha a tanuló az iskola által nem, vagy nem megfelelő óraszámban tanított tantárgyat szeretne másik iskolában tanulni, továbbá indok lehet a tartós gyógykezelés, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásban való részvétel iránti igény egy másik iskolában, valamint alapfokú művészeti iskola követelményének eltérő alapfokú művészeti iskolában való elsajátítása.

Kulcsszavak: Vendégtanuló

A magyar köznevelésben adott köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanuló – vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselője – aki egyes tantárgyak tekintetében egy másik intézmény vendégtanulójaként kíván tanulmányokat folytatni.

A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be írásbeli kérelmét. A kérelemnek tartalmaznia kell a tanuló adatait, arra való konkrét nyilatkozatot, hogy a kérelem vendégtanulói jogviszony létesítésére vonatkozik, az adott tantárgyat, melyre a kérelem irányul, illetve annak az oktatási intézménynek a megnevezését és adatait, ahol a tanuló vendégtanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és amelynek pedagógiai programjában és helyi tantervében az adott tantárgy (pedagógiai ismeretek) szerepel, ezáltal az intézmény jogosult arra, hogy a tantárgyból osztályozóvizsgát szervezzen.

Az iskola igazgatója a kérelemben foglaltak alapján 15 napon belül beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola javaslatát, vagy a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény javaslatát.
A döntésről a tanulóval jogviszonyban álló iskola igazgatója értesíti a tanulót, kiskorú gyermek esetén annak törvényes képviselőjét, valamint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola, vagy a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vezetőjét.

Az ügyintézési határidőt minden esetben a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ),  Házirendje szabályozza.

Vendégtanulói jogviszony létesítése esetén – a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés, illetve kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás miatt létesített vendégtanulói, illetve, krízisközpontban, titkos menedékházban történő elhelyezés miatt létesített ideiglenes vendégtanulói jogviszony kivételével – térítési díjat kell fizetni, amelynek összegéről a köznevelési intézmény nyújt tájékoztatást.

Köznevelési intézmény

Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá a tanulói jogviszony, létesítésével, megszüntetésével, érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével - az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá –a jogszabályban meghatározott kivétellel– az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

1997. évi XXXI. törvény - a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

KK